Disclaimer

Disclaimer vb-protect.nl

Hoewel vb-protect de uiterste zorg besteedt aan controle op de juistheid van op deze site gebruikte gegevens, accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens.

Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud.

Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons worden gewijzigd.
vb-protect geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid terzake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.

Op de inhoud van de website en op ons logo rusten auteursrechten.
Deze behoren toe aan vb-protect .

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming.